Bangsa Tionghoa dan pakerdjahan tangan

Laporan: Sinpo
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 08:35 WIB
Koran Sin Po edisi 1 Oktober 1927 (Monash University/SinPo.id)
Koran Sin Po edisi 1 Oktober 1927 (Monash University/SinPo.id)

SinPo.id -  Koran Sin Po edisi 1 Oktober 1927 menulis laporan tentang bangsa Tionghoa dan kemampuan pekerjaan yang dilakukan. Dalam laporanya koran Sin Po menyebut banyak pekerjaan yang dilakukan bangsa untuk memenuhi kebutuhan. Mulai dari pekerjaan kasar membuat parit menangkap ikan hinnga berdagang ikan asin.

Bangsa Tionghoa terkenal sebagi bangsa jang tida takoet kerdja dan jang pegang apa sadja jang bisa dipakerdjaken, tida perdoeli itoe pakerdjahan ada bagimana „kasar” atawa terpandang hina.

Ampir tida ada pakerdjahan jang tida dikerdjaken oleh bangsa Tionghoa: tarik langtjia sebagi binatang, kerdja di parit-parit dimana bangsa laen tida bisa kerdja, tangkep ikan di laoetan, dagang trasi dan ikan asin jang boesoek, mendjoealan di sepandjang djalan, berkerdja di sawah, berniaga, djadi fabrikant, djadi toekang kajoe, toekang besi, boeka onderneming, diriken bank, djadi matros, stoker, djadi toean tanah, djadi toekang masak, djadi djoeroetoelis, djadi goeroe, dokter, toekang soenglap..........

Dengen ringkes, orang Tionghoa „kenal” ampir semoea pakerdjahan dari jang paling kasar sampe jang paling haloes, dan dari jang hasilnja bilang riboe saban boelan sampe jang tiba tjoekoep boeat tida mati kalaparan...........

Tapi ini tida berlakoe boeat orang Tionghoa jang terlahir disini, dan jang lantaran satoe atawa laen sebab soeda djadi lembek.

Orang Tionghoa peranakan tida sanggoep kerdja di parit tima seperti koeli Tionghoa totok di Banka, dan salaen dari ini, iaorang poen ada lebih ”kieschkeurig” dalem oeroesan pakerdjahan.

Oemoemnja orang lebih hargaken pakerdjahan seperti djadi kassier, djoeroetoelis, enz., boeka toko, djadi thabib dan sebaginja, tapi pakerdjahan tangan (ambacht) iaorang rada-rada soengkan pegang.

Ampir semoea pakerdjahan tangan dilakoeken oleh orang Tionghoa totok: toekang kajoe, toekang besi, toekang kaleng, toekang badjoe (tjayhong), enz.

Toekang kajoe bangsa Tionghoa peranakan sabegitoe djaoe kita taoe belon ada; toekang kaleng ada djoega, tapi djoemblahnja tida besar, toekang besi djoega ada, tapi djoemblahnja ketjil.sinpo

Komentar: