Koran Sin Po 9 Mei 1931

Riwajatnja premier Japan jang baroe.

Laporan: Sinpo
Selasa, 09 Mei 2023 | 07:45 WIB
Koran Sin Po 9 Mei 1931 (Monash University/Sinpo.id)
Koran Sin Po 9 Mei 1931 (Monash University/Sinpo.id)

Anak miskin sampe baron, dari goeroe se[1]kola rendah sampe .......minister president! Peladjarken kasopanan Tionghoa

SEBAGI gantinja Hamaguchi diangkat Wakatsuki sebagi premier dari Japan. Ini minister president baroe dari Japan sabetoelnja boekan bernanïa Wakatsuki, tapi Okumura. Ia djadi pake nama Wakatsuki sebab ia di poengoet anak oleh familie Wakatsuki dan sampe se[1]karang teroes pake nama familie jang kweepang padanja.

Wakatsuki sekarang ada salah[1]satoe diplomaat Japan jang paling terkenal dan ia mendjadi salah[1]satoe wakil Japan dalem. Naval Conference (Conferentie kapal pe[1]rang) di London. Dalem ini Conference seperti orang taoe Japan diwakilken oleh

Wakatsuki1, admiraal T. Takarabe dan T. Matsudaira (mertoea dari prins Chichibu). Sapoelangnja dari London Wat[1]katsuki lantas dikasi gelaran Baron oleh pamerentah Japan sebagi gandjaran boeat iapoenja dj asa;ia ada wakil Japan satoe-satoenja jang dapet itoe gandjaran tinggi lantaran itoe Conference di Lon[1]don.

Dalem, taon 1926, koetika admi[1]raal Kato almarhoem meninggal sebagi premier, Wakatsuki diang[1]kat sebagi president dari partij Kensekai dan ia dititahken oleh keizer Japan boeat diriken cabinet baroe dengen. Wakatsuki sebagi premier.

Partij Kensekai blakangan di[1]gaboeng dengen partij Minseito. Wakatsuki doeloenja ada satoe anak miskin sekali, jalah. anak da[1]ri satoe familie Samurai di Saiga Machi (Shimane). Sebab koerang mampoe waktoe sekola dalem se[1]kola tengah, ia kapaksa brenti di klas doea, sebab tida mampoe ba[1]jar oewang sekola lebih lama.

Ia pegang pakerdjahan goeroe dari sekola rendah dengen gadji dari 3y2 yen dalem satoe...... boelan. Itoe waktoe ia kira-kira beroesia 18 taon. Maskipoen idoep dalem keada[1]han soeker ia toch perloeken pela[1]djarken cultuur Tionghoa dalem satoe sekola particulier; jang kasi loeloes dalem taon. 1892. ia peladjaran dalem ini hal ada U. Uchimura, satoe achli Japan ter[1]sohor dalem oeroesan bahasa dan kasopanan Tionghoa.

Wa-ktoe ia djadi goeroe, Wakatsuki dipoengoefc anak oleh familie Wakatsuki dan blakangan ia; di[1]poengoefc mantoe oleh ini familie jang tjoema, mempoenjai satoe anak prampoean. Lantaran ini ia pake nama Wa[1]katsuki dan boewang iapoenja na[1]ma aseli, jalah Okumura.

Ia dikiasi teroesken peladjaran[1]nja dalem sekola hakim dan ka[1]moedian. koendjoengin Tokyo imperial University, dari mana ia ken loear biasa!

Dari goeroe sampe premier. Wakatsuki, premier baroe dari Japan. Bermoela ia masoek kerdja pada ministerie oeroesan. oew,ang' dian pelahan-pelahan ia semingkin naek pangkat dan dalem tsura[1]kabinet (1911) ia pegang djabatan minister oeroesan. oewang. Djoega djabat.a.n minister oeroe[1]san oewang dalem kabinet Okuma (1914) Wakatsuki jang pegang dan sekarang ia djadi premier dari Ja[1]pan.

Dari goeroe sekola dengen ga[1]dji tiga satengah. yen. Saboelan sampe djadi premier, ini soenggoe ada satoe hal jang boleh dinamaken loear biasa.sinpo

Komentar:
BERITALAINNYA
Koran Sin Po, 17 Mei 1924 (Monash University/SinPo.id)
Moesim memboenoe dan merampok.
Jumat, 17 Mei 2024
Koran Sin Po 8 Mei 1986 (SinPo.id/Monash University)
Satoe Blanda di Tiongkok
Rabu, 08 Mei 2024
Koran Sin Po 21 April 1928, (Monash University/sinpo.id)
Tiongkok dan Barat.
Minggu, 21 April 2024
Koran Sin Po 30 Maret 1929 (Monahs University/SinPo.id)
Unificatie ka atas atawa ka bawah?
Sabtu, 30 Maret 2024
Koran Sin Po, 24 Maret 1928, (Monash University/SinPo.id)
Organisatie Tionghoa.
Minggu, 24 Maret 2024
Koran Sin Po 20 Maret 1926 (Monash University/SinPo.id)
“Bandjir besar di Brebes,”
Rabu, 20 Maret 2024