Dewan Pers SinPo
Koran Sin Po 5 Maret 1932

Mengobatin penjakit dengen demem bikinan

Laporan: Sinpo
Minggu, 05 Maret 2023 | 10:12 WIB
Koran SinPo 5 Maret 1932 (Monash University/SinPo.id)
Koran SinPo 5 Maret 1932 (Monash University/SinPo.id)

ORANG jang waras kapan dapet seroepa injectie seringkali dapet rasaken demem, tapi oranq taoe bahoea itoe demem tida berbahaja, itoe demem melaenken ada satoe reactie dari barang jang dengen itoe injectie dimasoekin di badan. Dalem bebrapa hal sematjem demem ada perloe bagi orang jang sakit.

Demem jang bisa di control ada bergoena boeat mengobatin, kerna itoe demem bisa membikin lemah tenaganja bacil - bacil jang hendak dibasmi di dalem badan dan bisa bikin lebih actief badan poenja penoelakan pada penjakit. Tentang ini hal Dr. Robert A Kilduffe ada roendingken. dalem

The American Journal of Nursing jang moeat iapoenja artikel dengen alamat „Demem bikinan sebagi tjara mengobatin penjakit.” Di bawah ini ada Sebagian dari itoe toelisan. Demem soeda lama dipandang sebagi tanda dari penjakit, tapi baroe belon lama sadja ada dikatahoei bahoea demem ada satoe reactie jang berfaedah dan boekan jang berbahaja.

Lantaran naeknja temperatuur atawa timbangan panas selaloe dibarengin dengen lebih lekas mangetoknja nadi dan kaloearnja kringet, ada njata sekali lantaran itoe badan poenja mechanisme ada bekerdja lebih keras. Oleh kerna dalem keadahan demikian pembikinan barang jang boeat menolak penjakit di dalem badan ada dilakoeken lebih gentjer, maka demem jang ada watesnja boleh diangggep sebagi reactie jang berfaedah boeat melawan penjakit.

Papreksahan jang pertama pada demem sebagi therapeutic agent moelai moentjoel dari studie pada bebrapa hal jang berhoeboeng sama keadahannja penjakit kerna syphilis jang menjerang pada otak dan toelang blakang (liongkoet). Satoe dokter orang Oostenrijk, von Wagner-Jauregg, telah dapet kenjatahan bebrapa orang jang dapet penjakit paresis (sematjem piansoei) dan dapet demem typhus, pada sasoedanja semboeh dari typhus, ada kasi liat tanda-tanda jang lebih baek dari piansoeinja.

Ia lantas ambil poetoesan boeat sengadja kasi demem pada iapoenja patient – patient jang dapet penjakit perasis dengen harepan marika poen nanti dapet resultaat jang sama. Begitoelah ia lantas moelai kasi masoek bacil-bacil malaria dalem darahnja itoe patient-patient dan betoel sadja ada kasi liat tanda-tanda jang lebih baek. Tapi orang tida selaloe bisa dapet voorralad bacil malaria atawa pelihara itoe bacil-bacil agar selaloe sedia boeat dipake. Lantaran itoe di kalangan dokter laloe dilakoeken penjelidikan boeat dapetken methode jang lebih saderhana boeat bikin demem.

 sinpo

Komentar: