Dewan Pers SinPo

Satoe tetamoe malem, Satoe tjerita pendek.

Laporan: Sinpo
Jumat, 13 Januari 2023 | 12:02 WIB
Koran Sin Po, 13 Januari  1934 (SinPo.id/monash University)
Koran Sin Po, 13 Januari 1934 (SinPo.id/monash University)

INILAH ada satoe penoetoeran dari kadjadian pada bebrapa belas taon jang laloe, koetika keadahan masi baek, dari „tempo doeloe hari jang baik”. Koetika itoe satoe pasoekan ketjil politie marsose (marechausse) boeat anem boelan telah ditempatken di doea district dalem daerah poelo Ceram aken gantiken pasoekan laen jang soeda tjoekoep tempo dienstnja djoega dari satengah taon.

Pasoekan-pasoekan ini memang biasanja ditempatken bergilir-giliran saban liwat satengah taon. Kawadjibannja jalah lakoeken patrouille dan ,,poengoet” padjek dari pendoedoek anak negri, kerna kapan ,,Keumpenie” tida sendiri pergi ambil itoe orang-orang jang pakerdjahannja poengoet hasil oetan, tentoelah orang tida bisa dapetken itoe oewang padjek.

Tatkala itoe, ini pasoekan ketjil dari politie marsose terdiri dari orang-orang baroe masoek dienst negri dan ampir semoeanja ada orang-orang dari Menado (Indonesier-Menado) jang belon perna dapet pengalaman dengen pengidoepan dalem rimboe.

Tapi marika kaliatan ada bergoembira sekali. Pakerdjahan patrouille di daerah Ceram bagian jang pajahnja adalah perdjalanannja jang djaoe dan nandjak-toeroen jang sanget melelahken. Betoel marika ada membekel barang makanan tjoekoep, tapi marika tida boleh makan sasoekanja di tengah perdjalanan dan moesti toenggoe prenta doeloe dari brigade-commandant.

Djikaloe di waktoe sore, kaloe commandant prenta brenti, pasang bivak dan kaloearken titah mengaso dan makan, banjak antaranja kendati tadinja peroet soeda lapar lantas djadi tida bernapsoe makan lagi. Dengen tida memperdoeliken soeatoe apa lagi, marika teroes sadja rebahken dirinja dan dengen tida memikir soeatoe apa poela marika soeda djato poeles jang njenjak.

Marika tida merasa koeatir atawa keder lagi sebab marika poenja bivak dapet panerangan tjoekoep oleh lampoe-lampoe stormking dan di ampat pendjoeroenja didjaga oleh satoe schildwacht (soldadoe djaga) dengen senapan barisi.

Samentara itoe pendoedoek ada tentrem hingga orang tida merasa takoet oleh datengnja satoe atawa laen penjerangan jang mendadak. Besok paginja orang tida bisa lantas brangkat madjoe poela kerna penagian padjek belon beres.

Telah diambil poetoesan aken orang tinggal dalem bivak satoe malem lagi, dengen begitoe poen itoe orang-orang marsose bisa mengaso lebih lamaan boeat ilangken tjapenja. Di itoe hari berdjalan dengen tida ada kadjadian apa-apa jang menarik hati selaennja ada saorang toea dari goenoeng jang digotong atas satoe tandoe koendjoengin itoe bivak, tida laen hoeat............  meliat itoe lampoe stormking jang begitoe terang tjahjanja dari kadeketan.sinpo

Komentar: