koran sin Po 25 desmeber 1926

KOTOR

Laporan: Sinpo
Senin, 25 Desember 2023 | 08:34 WIB
Koran Sin Po, 25 Desember 1926 (Monash University/SinPo.id)
Koran Sin Po, 25 Desember 1926 (Monash University/SinPo.id)

Pada soeatoe hari kita berdjalan dengen bebrapa pembesar Blanda dan Boemipoetra, dan kabetoelan liwat dl satoe djalanan jang rameh dalem kampoeng Tionghoa. Disitoe antara laen-laen ada berdlrl satoe sekola Tionghoa, jalah satoe Tiong i Hoa Hwe Koan.

Itoe roemah ada begitoe poenja mesoem dan tida dirawat, hingga bangsa laen tentoe tida maoe pertjaja jang itoe ada satoe roemah ”sekola” dari manoesia dalem tahon 2477 sasoedanja Khong Tjoe. Kita sengadja djalan tjepat tjepat koetika liwatin Itoe roemah sekola, sebab slempang teman djalan bangsa laen bakal menanja pada kita,,Toean ini gedong mesoem ada tempat apa ?

Sebab sebagi orang Tionghoa kita maloe boeat kasi djawaban sabetoelnja : “Ini ada sekola Tiong Hoa Hwe Koan dari bangsa Tionghoa”.

Memang sekola tida oesa „bagoes”  sïperti astana, tapi itoe gedong T.H.H.K di djalan besar boekannja ”djelek”, tapi “mesoem” dan kotor’’.

Dan kaloe tjoema satoe roemah pergoeroehan bangsa Tionghoa sadja jang begitoe, masi mending. Tapi Itoe penjakit kotor” ternjata boekan berdjangkit di itoe satoe djalanan di Batavia sadja.

Di salah satoe kota besar di Preanger dioega ada satoe sekola Tiong Hoa Hwe Koan, dan dl .,Gedong’’jang sama tengah boeroeng pada menjarang dan lempar kakotorannja ka bawah, sebab Itoe gedong tiga dirawat. Dl anteroJava barangkali tjoema ada doea tiga sekola T H H K jang bersi dan dirawat betoel, tapi sabagian jang besar tida soeroep dinamaken sekola.

Bingsa aslng sering bllang bangsa Tionghoa ada bangsa jang djorok dan mesoem. Inl soeda tentoe tida enak boeat didenger, tapi sasoeatoe orang moesti akoeh di antero doenia kampoeng Tionghoa boekan ada baglan jang paling bersi day! kota....

Boekan begitoe sadja. Ada satoe gedong jang bagoes dan baroe Itoe gedong dlsewaken pada satoe toko Tionghoa dan dalem sedikit tempo sadja temboknja soeda item, djendela katjanja ada jang petja dan dltambel dengen kertas kotjoa, deboenja soeda 'seperti goedri.

Gedong baroe dan bagoes jang seperti soeda "sedia ’bersi dan tjoe tinggal dirawatln sadja, ternjata masi tida mampoe dirawat.

Kita tentoe bl«a dinamaken satoe one fact log;clan kaloe Jtoe tjoema kadjadian pada satoe orang Tionghoa sadja ;tapi Ini amp'r oemoem antara bangsa Tionghoa.  al ditoells boekan boeat ,,hloakenn bangsa sendiri, sebab biarpoen inl tida perna ditoelis, orang dsing toch tida djalan dengen toetoep Idoeng atawa meramin mata kaloe lagi liwat dl kampoeng Tionghoa Orang orang jang sering koendjoengin

Tiongkok tentoe bisa saksiken sendiri bagimana blo blo, pagoda, erz dl Peking atawa laen laen tempat ampir semoea tida terawat dan kotor. Itoe semoea sabagian besar ada lantaran bangsa Tionghoa poenja adat tjintj3y dan lebih soeka kotor dari „tjape hati”.

Biroe di waktoe jang blakangan orang liat toko-toko Tionghoa jang rapt dan bersi, dan Ini jang haroes diboeat tjonto. Kita perna koendjoengin salah satoe drukkery Tionghoa jang besar, dan waktoe masoek orang lantas liat batoe jang tida kataoean apa lagi warnanja, sebab semoea soeda djadi semoe item sebab kotornja.

Kaloe dongak ka atas penoe klabang dan kaloe maoe naek ka loteng tangganja penoe rejak, poentoeng gretan dan sebagiDja. Pendeknja inl kakotoran di loear se[1]perti bajangken kaboeroekan dl dalem, dan sebagl djoega bangsa Tionghoa moesti sikat dengen kawat kaboeroe[1]kan dalem batin sebagi corruptie, egoisme jang goblok, kakolotan jang tjoepet, begitoepoen ia orang moesti goenaken banjak aer dan saboen boeat laloeken kakotoran dl loear.

Sitoe dokter perna bilang, satoe bangsa poenja kas)panan bisa dloekoer dari banjaknja saboen jang ia goenaken hal tentoe tjoema leloetjoean sadja, tapi toch ada benamja djoega.

O T. H.sinpo

Komentar: