koran sin po 4 desmeber 1937

Njonja Wu Lien Teh meninggal.

Laporan: Sinpo
Senin, 04 Desember 2023 | 08:08 WIB
Koran Sin Po 4 Desember 1937 (SinPo.id/Moansh University)
Koran Sin Po 4 Desember 1937 (SinPo.id/Moansh University)

PADA 2 November berselang njonja Wu Lien Teh, istrinja Dr.  Lien Teh jang djoega boeat kita di sini boekan asing lagi, telah meninggal di Peiping, sasoedahnja sakit lama.

Baroe sadja roemahnja Dr. Wu Kiangwan dibikin moesna oleh Jepang atawa sekarang poen ia mesti berkaboeng boeat istrinja boekan moestail didoedoekin kota Peiping oleh kaoem tangsi Djepang telah bikin berat sanpja sakitnja njonja Wu.

Njonja Wu atawa nama sendiri Ja Huang Shu Chiung ada anak satoe bekas ambtenaar tinggi, hoab Huang Nai Shang almar dalem taon 1905 ia menikah dengan Dr Wu Lien Teh di Singapoere  sate-satoe tjonto dari pernikahan satoe „baba” dengen gadis totok kalangan ternama Wu banjak sekali bikin perjalanan di Barat dan antara laen-laen perna koendjoengin Frankrijk, Engeland, Holand  ’ Duitschland dan Amerika sariket.

Amerika Sariket kamana ia tinggal dalem taon 1927 ia djadi tamoenja oetoesan Tiongkok di Washingon Wu bikin dirinja terkenal lantaran ia poenja boekoe-boekoe dalem bahasa Inggris tentang prampoean – prampoean ghoa terkenal di djerman doeloe sebagai Yang Kuei Fei, Most Famous Beauty of China” (1923), „Hsi Shih, Beauty of Beauties” (1931) dan „Chao Chun, Beauty inExile” (1934)

Ini boekoe-boekoe banjak dibatja dan banjak dipoedji djoega oleh fihak asing, sebab ia memang pande menoelis. Njonja Wu ada berasal dari Foochow (provincie Fukien) ia dapet peladjaran di roemah sebagi anak dari satoe Chu-jen (Kiedjin) dan blakangan baroe teroes ken peladjarannja di Girls’ College ai Foochow.

Satoe poetranja njonja Wu Lien Teh ada Dr. Wu Chang Keng, satoe dokter dan graduate dari Ro[1]chester University dan Yale University. *

Maski berada dalem kasedihan Dr. Wu Lien Teh teroes kerdja giat boeat negri. Begitoelah ia toeroet diriken Oversea Chinese Medical Relief Association, atawa Hoakiauw poenja perkoempoelan oentoek membri pertoeloengan medisch. Anggota bestuur dari itoe association ada terdiri dari Toeantoean Oei Tjong Hauw, Dr. Wu

Lien Teh, Dr. Li Teng Hwee, Tan Swee Li, Dr. Tjia Hie An, Oei Kang Tjoan, dan Dr. F. K. Chen.

Ini association niât lekas diriken satoe hospitaal di Nanking dan bebrapa field relief unit (unit oentoek membri pertoeloengan di lapangan) jang aken bekerdja di garisan depan.

Boeat ini pakerdjahan pertama perloe dipake $ 20,000; jalah $ 6,000 boeat perlengkepan hospitaal, $ 10,000 boeat membeìi doea ambu[1]lance truck, dan $ 4,000 boeat obat-obatan.

Ini hospitaal dan iapoenja field relief units aken pake ongkos saban boelan kira-kira $ 20,000. Antaranja ongkos boeat merawat  200 patient dalem hospitaal ada minta $ 10,000.

 sinpo

Komentar:
BERITALAINNYA
Koran Sin Po, 19 Februrai 1927 (Monash University/SinPo.id)
Psychology dari Inggris.
Senin, 19 Februari 2024
Koran Sin Po, 6 Februari 1932 (monash University/SinPo.id
Poehoen-poelweai asing di Amerika.
Selasa, 06 Februari 2024
Koran Sin Po 17 Januari 1931 (SinPo.id/monash University)
Kasi angka-angka bitjara.
Rabu, 17 Januari 2024
Koran Sin Po 7 Januari 1928 (Monash University/SinPo.id)
Perkatahan-perkatahan Baroe.
Minggu, 07 Januari 2024
Koran Sin Po, 25 Desember 1926 (Monash University/SinPo.id)
KOTOR
Senin, 25 Desember 2023