Perdjalanan dan pengalaman kita poenja Ambulance di Tiongkok

Laporan: Sinpo
Sabtu, 07 Januari 2023 | 09:38 WIB
Koran Sin Po 7 Januari 1939 (SinPo.id/Monash University)
Koran Sin Po 7 Januari 1939 (SinPo.id/Monash University)

Tiga hari kamoedian sedari waktoe diadaken itoe uitvoering, kombali Changsha disatronin pesawat-pesawat terbang moesoe jang selaennja menjebarken kematian di antara manoesia, djoega menerbitken bahaja-api heibat. Itoe perboeatan-perboeatan dari kita poenja moesoe membikin kita moesti bekerdja berat sekali, sebab di dalem itoe bombardement ada banjak pendoedoek jang binasa dan loeka.

Sasoedanja bekerdja berat di itoe seantero hari sampe malem, maoelah kita mengaso dengen enak, tetapi pada hari besoknja djam 5 pagi, di waktoe keadahan oedara masi gelap, kita moesti lontjat dari tempat tidoer, sebab mendenger sirene jang membri tanda kadatengannja pesawat moesoe. Kita toempang sioer pergi ka tempat perlindoengan, tetapi ditoenggoe-toenggoe pesawat moesoe tida ada jang dateng..........

Orang bisa bajangken bagimana tida enak dikasi bangoen pada djam lima pagi, djika katahoei di dalem boelan Februari kerna moesim saldjoe, matahari paling lekas moentjoel diantara djam 8 atawa 9.

Satoe kaoentoengan bagi kita adalah di dalem boelan Januari dan Februari di waktoe siang hari oedara kabanjakan mendoeng dan pedoet tebel senantiasa bergempel di oedara. Kadang-kadang di dalem satoe minggoe matahari tida kaliatan moentjoel sama sekali.

Boleh dibilang tentoe, asal sadja matahari kaloear, kita tentoe dapet kahormatan dikoendjoengin pesawat-pesawat terbang moesoe. Di antara anggota ambulance atawa Roode Kruis sampe seringkali setjara memaen bertaro, djika oedara diliat terang, di itoe hari masin terbang moesoe dateng atawa tida, dan jang bertaro bakal dateng kabanjakan ada menang......, dan oewangnja digoenaken boeat beli oewe-koewe boeat dimakan berame-rame. Sasoedanja pada tanggal 28 Februari kombali kita alamken serangan dari oedara, roepa-roepanja sebab sering toeroen saldjoe di dalem boelan Maart kita tida begitoe banjak dapet ganggoean dari moesoc.

Warta kamenangan di Tai-erlchwang. Berhoeboeng dengen dltrimanja warta tentang kita poenja kamenangan besar di Tai-erlchwang, pada 7 April pendoedoek Changsha poen telah adaken pesta-pesta jang goembira dimana selaennja karamean-karamean djoega tida lcepa dipasang mertjon.

Sebagimana seringkali kadjadian, djika moesoe kena dilabrak di medan perang ia lantas poeasken sakit hatinja pada pendoedoek preman jang tida berdaja di laen tempat, demikian poen dengen apa jang kita alamken tiga hari kamoedian.

Pada tanggal 10 April, djadi tiga hari sasoedanja kita trima warta tentang kamenangan di Tai-erlchwang, Changsha disatronin tida koerang oleh 27 pesawat terbang moesoe. Itoe hari djoestroe hari Minggoe di waktoe kita sabetoelnja dapet vrij satengah hari. Tatkala dikasi tanda moesoe soeda berlaloe, dengen kita poenja auto ambulance kita lantas brangkat ka tempat dimana moesoe sebarken bom-bom kematian. Dalem bombardement ini ada seratoes orang lebih jang dapet kematian setjara ngeri.sinpo

Komentar:
BERITALAINNYA
Koran Sin Po 7 Agustus 1926 (Monash University/SinPo.id)
John Dewey tentang Tiongkok.
Minggu, 07 Juli 2024
Koran Sin Po, 3 Juni 1939, (Monash University/SinPo.id)
"Jij noewoet penganggo dewek"
Senin, 03 Juni 2024
Koran Sin Po 28 Mei 1932, (Monash University/SinPo.id)
Lagi toedjoe boelan.
Selasa, 28 Mei 2024
Koran Sin Po, 17 Mei 1924 (Monash University/SinPo.id)
Moesim memboenoe dan merampok.
Jumat, 17 Mei 2024
Koran Sin Po 8 Mei 1986 (SinPo.id/Monash University)
Satoe Blanda di Tiongkok
Rabu, 08 Mei 2024